Referenties scholing (G)MR – fout

Stichting Scope, VSO Horizon, Alphen a/d Rijn 2016-2017

Opdracht: ” inspectierapport ombuigen van  zwak naar voldoende, en de start van een  kwaliteitsslag met een groot team in een jaar bewerkstelligen”

Op korte termijn is na een gedegen overleg, inzake afstemming een antwoord op de interim vraag gegeven door VZA een geschikte interim kandidaat voor te dragen. Tijdens de uitvoering van de interimopdracht is op een prettige maar ook gestructureerde en kundige wijze contact onderhouden door VZA met de opdrachtgever en de interim functionaris over de uitvoering van de opdracht. De flexibiliteit waarmee de eerste advies opdracht kon worden gewijzigd in een tweede interim opdracht en later in een verlenging daarvan heeft in het voordeel van de school en de interim directeur kunnen leiden. De afhandeling van de organisatorische-, communicatieve-, secretatariele- en financiele zaken vonden steeds op een constructieve, tijdige,  juiste en daardoor  profesionele wijze plaats.

Johan Vodegel, cluster directeur stichting SCOPE, Alphen a/d Rijn


Stichting SOPOH: De BAS-Badhoevedorp, De Zevensprong-Rijsenhout, De Waterwolf-Vijfhuizen 2016-2019

Opdracht: “inspectierapport en kwalitiet onderwijs gefaseerd van zeer zwak naar regulier toezicht brengen in twee jaar tijd”

Een interim directeur en een interim intern begeleider zijn in september 2016 gevraagd en zeer snel gevonden door VZA om deze interim opdracht uit te voeren. Momenteel zijn we halverwege de opdracht en de eerste contouren van herstel worden zichtbaar. Er is in het 1e jaar hard gewerkt aan verbeteringen, nadat er ook door de PO-raad een analyse en een plan van aanpak was opgesteld. Nu het 2e jaar is aangevangen en de personeelsformatie weer stabiel gemaakt is door een aantal nieuwe collega’s in te passen, kan er voortvarend gewerkt worden aan de organisatie en profesionele cultuur in de school. Waardoor de onderwijskwaliteit weer op normaal niveau komt en de opbrengsten het verwachte en gewenste resultaat krijgen. De onderwijsinspectie was onlangs op de school op bezoek en tevreden over de huidige inspanningen en de zichtbare resultaten. De opdracht is nu naar tevredenheid afgerond en een opvolger gevonden. De betrokken interim directeur heeft inmiddels tijdelijk twee nieuwescholen in ons bestand onder haar hoede. Tevens zijn  op een tweetal scholen in 2019 succesvol twee interim ib’ers ingezet tot aan de zomervakantie.

Peter Schreuder, voormalig CvB Lid SOPOH, Hoofddorp


Stichting Klasse, Bodegraven 2016-2017

Opdracht: “Het verder begeleiden van een excellente school in ontwikkeling; een teamtraject profesionaliseren vormgeven en in gang zetten”

Kees van Zandwijk is een ervaren interim schoolleider, die zeer gestructureerd en resultaat gericht te werk gaat. Daarbij zorgt hij voor zoveel mogelijk draagvlak onder ouders en medewerkers, waarbij lastige gesprekken overigens niet uit de weg worden gegaan. Hij stemt goed af met zijn opdrachtgever en geeft deze gedurende het proces ook regelmatig een actieve rol om de benodigde veranderingen te bestendigen. De gestelde doelen aan de interim opdracht zijn bijna  allemaal verwezenlijkt dan wel op onderdelen in gang gebracht. De interim opdracht is succesvol afgerond en overgedragen aan een vaste opvolger.

drs. Frank Tiges, voorzitter CvB Stichting Klasse, Gouda


SPCO De Woudse Venen, Hazerswouide 2016-2017

Opdracht: ” Het leveren van een geschikte interim directeur voor een school, die dreigde het predicaat zwak te krijgen en een kwaliteitssslag moest maken”

Ruim een jaar  heeft onze stichting zakelijke contacten met  Van Zandwijk Advies gehad. Het betreft o.a. het invullen van een interim directie functie. De contacten verliepen volgens afspraken, die correct worden    nagekomen en er wordt goed meegedacht om oplossingen te vinden voor ingebrachte problematiek. De interimfunctie is op heel goede wijze ingevuld, ook naar tevredenheid van ouders en het schoolteam. Vanwege de vlotte schakeling die mogelijk is met dit bureau, de plezierige en deskundige contacten met Kees van Zandwijk en de concurrerende prijsstelling, raad ik u dit bureau zeker aan.

drs. Henri Koele, voormalig bestuurder bij SPO Wij de Venen, Alphen

OBS De Tweemaster, Lisse  2015-2016

Opdracht:” een verbeterproces organiseren en uitvoeren n.a.v. een externe audit”

Op deze school met 400 leerlingen verdeeld over twee locaties heeft hij samen met een andere externe inhoudelijke specialist de kernopdracht succesvol tot een goed einde gebracht. De noodzakelijke cultuuromslag en kwaliteitsverbetering zijn zichtbaar en de interim directeur heeft binnen een heldere managementsstructuur de dagelijkse leiding van de school en de voortgang in het proces van veranderingen succesvol over kunnen nemen. De aanpak van Kees van Zandwijk  was professioneel.  Na een korte orientatiefase presenteerde hij mij een heldere analyse en  een realistisch plan van aanpak. Tijdens de uitvoeringsfase hebben we regelmatig afstemmingsgesprekken gehouden. De samenwerking was over en weer prettig; hij hield mij als bestuurder aangeslotenbij de ontwikkelingen en de te nemen noodzakelijke beslissingen. Met geduld, rust en gevoel voor humor heeft hij deze lastige klus met succes volbracht.                                        

Patrick Went, directeur-bestuurder Stichting OBODB, Noordwijk


Sektorplan PO 2015-2016

Opdracht: “het voorbereiden en maken projectplan voor schoolbesturen in het Groene Hart; een start realiseren voor een regionaal transfer centrum (RTC)”

Van begin 2015 tot 1 april 2016 is de heer van Zandwijk werkzaam geweest als regio ondersteuner voor het sectorplan Primair Onderwijs. Dit plan is een initiatief van de sociale partners in de PO sector en heeft tot doel schoolbesturen te enthousiasmeren voor samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en personeelsbeleid. Het ministerie van SZW heeft subsidie beschikbaar gesteld om 10 krimp regio’s in het land te ondersteunen. Kees van Zandwijk heeft de regio Groene Hart in de provincie Zuid Holland voor zijn rekening genomen. Hij heeft dat succesvol gedaan, want inmiddels is daar het regionaal transfer centrum Cella opgericht door 8 schoolbesturen. Deze besturen hebben op het gebied van samenwerking geen historie, dus was het een hele uitdaging om deze groep op een lijn te krijgen. Naast deze ondersteuning maakte van Zandwijk ook deel uit van de landelijke groep van regio ondersteuners, die regelmatig overlegden om ervaringen te delen. Daar heeft hij ook zijn bijdrage in geleverd.

Loek van der Kroon, landelijk projectleider Sectorplan PO, Rdam

SKSO De Kring Oegstgeest 2014-2016

Opdracht:”levering interim directeur en levering van een locatiedirecteur, werken aan een profesionele schoolcultuur en  de schoolorganisatie doorlichten en aanpassen”

In ruim anderhalf jaar tijd is voor dit bestuur aan diverse opdrachten gewerkt. Allereerst is een ervaren interim directeur gezocht en gevonden. Vervolgens is de opdracht beschreven en een eerste analyse  van de schoolorganisatie gemaakt. Een plan van aanpak is gepresenteerd aan bestuur en team. Vervolgens is de uitvoering ter hand genomen. De interim opdracht bevatte elementen van teamcultuur en teamprofesionaliseren, organisatie- en verander aspecten, kwaliteitszorg en onderwijs opbrengsten.  In een goede onderlinge samenwerking zijn genoemde aspecten uitgewerkt en van voorstellen voorzien. Ondanks soms turbulente gebeurtenissen is de opdracht wel op koers gebleven en zijn de uitgebrachte adviezen in gevoerd. Bestuur van SKSO is Van Zandwijk Advies erkentelijke voor de goede en professionele samenwerking. Op gepaste afstand heeft Kees van Zandwijk de opdracht in zijn rol als schaduw adviseur steeds gevolgd en waar nodig adequaat, snel en tijdig van de  juiste input voorzien.

Ward Heiligers, penningmeester SKSO, Oegstgeest


Stichting Nutsbassichool Voorschoten 20142015

Opdracht: “levering en begeleiding interim directeur  plus  advies bij werving en selectie directeur”

Van Zandwijk Advies heeft na een uitvoerige kennismaking en  intake een geschikte interim directeur kunnen vinden en leveren voor het bestuur van de Nutsbasisschool. Gezamenlijk is de interim opdracht beschreven en zijn de gewenste resultaten benoemd. Terugkijkend op het gehele traject en het proces heeft het de inzet en inbreng van de directeur en de advisering van Kees van Zandwijk in al haar facetten aan de gestelde verwachtingen voldaan. Daarbij wordt de kwaliteit van het geleverde werk door ons als zeer goed omschreven. Het onderwijsproces is goed gecontinueerd, de schoolorganisatie is aangepast aan de huidige wensen, de teamcultuur heeft aandacht gekregen en is op adequate wijze in beweging gebracht. Een nieuwe competente directeur is geworven, een persoon met ervaring en passend bij de cultuur van de school. Over en weer kijken we terug op een geslaagde tussen-periode, die nodig was om een aantal veranderingen de ruimte te geven. Wij zijn Van Zandwijk Advies daarom erkentelijk voor het geleverde werk. Andersom geldt feitelijk het zelfde. Hij heeft zijn werk goed kunnen doen, omdat de samenwerking en afstemming met de opdrachtgever van meet af aan soepel en duidelijk verliep.

Cecile Versteeegh, portefeuillehouder personeel, Voorschoten


Stichting PCBO Leiderdorp 2012-2014

Opdracht: “RDDF traject en out placement trajecten begeleiden, coaching en begeleiden schoolplan-ontwikkeling”

Van Zandwijk Advies, in de persoon van Kees van Zandwijk, heeft de afgelopen twee jaar op diverse terreinen ondersteuning geleverd aan de PCBO Leiderdorp. Bij de uitvoering van een gecombineerd sociaal plan / RDDF lijst heeft hij een flinke groep medewerkers begeleid, niet alleen t.a.v. de verwerking van de impact van een gedwongen vertrek, maar vooral ook t.a.v. het voor zich zelf creëren van een nieuw perspectief. In een aantal gevallen heeft dat tot out placement begeleiding geleid. Daarnaast heeft hij een jaar als coach gefungeerd voor een nieuw aangestelde directeur.

Last but not least is in een periode van drie maanden in samenwerking met betrokkenen voor vier scholen een nieuw 4-jarig schoolplan ontwikkeld.  Van Zandwijk Advies heeft zich bij dit alles als een veelzijdig adviseur laten en leren kennen, die zo nodig een groot netwerk bij zijn ondersteuning voor handen heeft. Zijn wijze van omgang is als zeer prettig te kenschetsen, maar als het moest ook vasthoudend en ervaren! Het maken van een kosten baten analyse kan niet anders dan een positief resultaat opleveren.

Peter Laman, directeur / bestuurder PCBO, Leiderdorp                                                                                                                                                              


Stichting Meer Primair te Hoofddorp 2013-2015

Opdracht: “uitvoering van diverse vormen van interim-management voor drie scholen”

De heer van Zandwijk heeft als interim directeur op een tweetal scholen binnen de stichting op professionele wijze de organisatie gestroomlijnd. In een crisissituatie heeft hij het team tot rust gebracht en de kwaliteit van het onderwijs gecontinueerd. Met respect voor de positie van alle betrokkenen heeft hij in goed overleg de verhoudingen genormaliseerd en een coöperatieve werksfeer weten te creëeren. Daarbij heeft hij zowel de cultuur als de structuur van de scholen duurzaam kunnen versterken en in positie gezet om met een nieuwe directeur verder te kunnen ontwikkelen. Met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen heeft hij als lid van het directeuren beraad een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan voor de fusie organisatie. Tevens heeft de heer van Zandwijk deze periode nog een ervaren en adequate interim directeur kunnen leveren voor drie maanden om een andere wisseling van directie goed te kunnen opvangen.

mw.  A. M. Vendel, lid College van bestuur SKOH Haarlemmermeer, per 01-08-2014 Stichting Meer Primair


Stichting Meervoud te Vlaardingen  2011-2013

Opdracht: “uitvoering geven aan diverse vormen van interim-management”

Kees van Zandwijk is ruim anderhalf jaar voor Stichting Meervoud te  Vlaardingen werkzaam geweest  als interim directeur op De Regenboog in Maassluis. Naast de integrale verantwoordelijkheid van een directeur heeft hij in het bijzonder de volgende resultaten bereikt: onderwijskundig leiderschap en management hersteld, het laten schrijven van een vernieuwd schoolplan in een projectteam, een pro-actieve teamcultuur ingezet,uitvoering gegeven aan het strategisch beleidsplan richting integraal kind centrum (IKC), communicatie en vertrouwen met achterban verbeterd en hersteld, pro-actieve medezeggenschap gestimuleerd en tot stand gebracht, stimuleren van strategische samenwerkingsverbanden ook richting de gemeentelijke beleidsmakers, realiseren van financiële ombuigingen – inclusief de personele reducties, realiseren van een renovatie op huisvestingsgebied, het begeleiden van re-integratie-trajecten van directeuren en diverse personeelsleden.

Kees is een uiterst bekwaam directeur die in staat is onder moeilijke omstandigheden met succes een school/organisatie te leiden en te vernieuwen. Daarnaast is hij tevens in staat om als bestuurder leiding te geven aan een onderwijs stichting in breder verband.

Jan van den Berg, oud algemeen bestuurder Stichting Meervoud / Stichting Uniek, Vlaardingen


Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) te Leiden 2011-2013

Opdracht: “adviseur personeel en financiën en  uitvoering van diverse vormen van interim-management”

In een bijzonder complexe schoolorganisatie en situatie met een hoge mate  van ouder betrokkenheid heeft Van Zandwijk Advies op kundige en professionele wijze ordening in de schoolorganisatie aangebracht. Zodanig dat alle partijen en geledingen na korte interventies en de presentatie van een plan van aanpak  zich weer op hun eigen terrein zijn gaan focussen. Dit onder de regie van deze interim directeur, die zelf samen met het m.t. de leiding van de school weer letterlijk naar zich toe heeft getrokken. Er is op diverse fronten, onderwijsinhoudelijk, strategisch en formatie technisch hulp ingevlogen om de uitvoering van de plannen te ondersteunen. Het bestuur van de ELS beveelt Van Zandwijk Advies dan ook van harte aan voor vergelijkbare trajecten en is hem zeer erkentelijk voor zijn wezenlijk bijdrage om de ELS weer een duidelijke strategische en uitvoerende koers te hebben gegeven. Ook in de keus van de directie-advisering is hij onmisbaar gebleken.Een uitstekende opvolger is met zijn hulp gevonden, na lang zoeken. Het vertrouwen in de school, het bestuur, de schoolleiding, team en de m.r. en tussen de geledingen onderling is weer hersteld. Er ligt een goed en ambitieus schoolplan om aan te werken.

Bestuur schoolvereniging E.L.S. , Leiden


Stichting Librijn te Delft 2010

Opdracht: “overbruggings management SBO school Elsenburg”

In korte tijd heeft de interim directeur, Kees van Zandwijk, zich de SBO materie meer dan eigen gemaakt. De schoolorganisatie is geoptimaliseerd. De schoolcultuur; de weg is geplaveid om mee te gaan denken in toekomstige manieren van  diensten; zorgaanbod voor scholen in de omgeving. Mede dankzij een krachtig en hardwerkend team konden een aantal lastige dossiers succesvol worden opgepakt en afgerond . Juist zijn investering in de ouder-, personeel- en leerling contacten heeft er toe geleid dat deze opdracht naar volle tevredenheid is verlopen. Ook bij het zoeken naar een geschikte opvolger heeft zijn advies inhoudelijk en procedureel tot een succesvolle benoeming geleid. 

Bert Klompmaker, (oud) bestuurder Stichting Librijn, Delft                                                     


Stichting RK Onderwijs te Aerdenhout 2009-2010

Opdracht: “interim-management en coaching on the job van de zittende directie”

In goed onderling overleg tussen bestuur, directie en de interim-directeur, Kees van Zandwijk, wordt de taakstelling door de interim bij voortduring afgestemd op de wensen en de mogelijkheden.  De interim directeur krijgt veel professionele ruimte, die leidt tot een goede uitvoering van de opdracht. De communicatie daarover, mede door de tussentijdse evaluaties door de interim directeur wordt door u gekenmerkt als professioneel en draagt binnen de organisatie bij aan het voorkomen van fricties. De samenwerking tussen de interim directeur en de directeur, alsmede met het bestuur worden door u als prettig en plezierig beoordeeld.

Aldert Wester, oud adviseur, Dyade Advies, Ede


Stichting Panta Rhei te Leidschendam-Voorburg 2006-2008

Opdracht: “diverse vormen van  interim-management uitvoeren en coachingsopdrachten vormgeven”

Op de diverse scholen heeft de heer van Zandwijk tot volle tevredenheid van het bestuur gefunctioneerd en hebben wij hem leren kennen als een bij de scholen betrokken medewerker, gewaardeerd om zijn integere werkwijze. Het is hem gelukt, vooral dankzij zijn vaardigheid om te sturen op de menselijke dynamiek, de scholen weer in rustig vaarwater te brengen.
Het bestuur spreekt dan ook zijn erkentelijkheid uit hetgeen hij voor de Pius X, De Margriet , De Emmaus en voor de Stichting Panta Rhei heeft betekend.

A.M.M. Tillekens, oud- algemeen directeur, Leidschendam


Stichting Laurensschool te Bilthoven 2007

Opdracht:” interim-crisis management, analyse en uitvoering van plan van aanpak”

De heer van Zandwijk heeft in een complexe situatie een aantal cruciale processen begeleid dan wel trajecten in gang gezet. Allereerst betrof dit het weer tot rust en acceptatie van het team brengen, hierin is veel tijd en effort gestoken. Er werd niet meer over maar met elkaar gesproken. De crisis binnen de ouder geledingen in de school heeft de heer van Zandwijk goed begeleid zich daar “neutraal” in opgesteld waardoor en na het aftreden weer een nieuwe start gemaakt kon worden. Het functioneren van enkele leerkrachten was zorgwekkend en daar is een start gemaakt met het aanspreken op gedrag en proberen een verandering in opstelling en uitvoering teweeg te brengen. Dat is deels gelukt, daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe directeur op dit vlak. Er is een kwaliteitssysteem ingevoerd, werken met kwaliteitskaarten (WMK). Organisatorisch is de taak bouwcoördinator ingevoerd.
Het bestuur is zeer tevreden met de inzet en de behaalde resultaten van de interim-directeur.

Mw. Ingeborg Korstjens, oud-bestuurslid P&O, Bilthoven